Tarieven


Reading inclusief opname 

€70,-

Healing  

€40,-

Coaching  

€70,-